TBS en zo meer

Website beheer

Inloggen alleen voor beheerders van deze website.

Home

 Motivatie  voor het onderzoek naar het Nederlandse stelsel van terbeschikkingstelling (TBS). 

Het toeval wilde dat ik nauw betrokken raakte bij het lot van een destijds 18-jarige adolescent die in zeer korte tijd afgleed naar ernstige criminaliteit. Bij hem wees het Pro Justitia (PJ) onderzoek uit dat er sprake was van ernstige psychiatrische problematiek waarvoor een snelle start van behandeling, mede gezien de jonge leeftijd van betrokkene dringend geïndiceerd werd geacht. Desondanks werd hij in de Penitentiaire Inrichting (PI) niet behandeld. Aanvankelijk tot mijn stomme verbazing; een verbazing die al snel overging in verontwaardiging. In mijn toenmalige beroep heeft men de opvatting  dat een noodzakelijke medische behandeling slechts dan adequaat is indien zij tijdig wordt gestart. Dat is trouwens een in de bevolking algemeen gedragen overtuiging, zoals bleek uit de talloze gesprekken die ik de afgelopen jaren gevoerd heb over de TBS.  Ook vindt men zonder uitzondering dat de gezondheidszorg voor iedere burger, dus ook voor de bewoner van de gevangenis , van gelijke kwaliteit dient te zijn. En dat zeker indien de delictpleger lijdt aan een (of meerdere) psychische stoornissen/ ziekten die mede de oorzaak zijn van het gepleegde delict. Dàt de behandeling van de TBS-gestelde in een TBS-kliniek (= Forensisch Psychiatrisch Centrum, FPC) wordt uitgesteld tot na de gevangenisstraf was bij geen van mijn gesprekspartners bekend. Vrijwel zonder uitzondering werd dit uitstel als onrechtvaardig ervaren. Een en ander motiveerde mij tot onderzoek naar het Nederlandse tbs-stelsel. Deze gesprekken sterkten mij in de overtuiging dat in Nederland zeer velen niet alleen over de executievolgorde niet, of zeer onvoldoende, geїnformeerd zijn, maar ook over andere aspecten van de TBS. Dat gebrek aan juiste informatie leidt er mede toe dat over de TBS bij de bevolking, maar ook in de media en de politiek veel vooroordelen bestaan, die een juiste beeldvorming vertroebelen en het imago verslechteren. De eis van de overheid dat het beleid rond de TBS draagvlak moet hebben bij het Nederlandse volk zou dus eerst en vooral moeten leiden tot het geven van juiste en voldoende informatie door diezelfde overheid.  Daaraan ontbreekt het volledig. Met name over de executievolgorde wordt in alle toonaarden gezwegen.

Naar mijn mening zou het goed zijn indien het TBS stelsel onderwerp zou zijn van een grondige revisie die ertoe moet leiden dat het stelsel een nog grotere bijdrage levert aan de maatschappelijke veiligheid en daarbij voldoet aan alle eisen van rechtvaardigheid op juridisch en medisch gebied.

 

Deze site is bedoeld om aan het tot stand komen van een  brede maatschappelijke discussie een bijdrage te leveren.

 

Daarnaast zal ik van de site gebruik maken om mijn (zo goed mogelijk onderbouwde )mening te geven over verschillende andere (voornamelijk maatschappelijke en juridisch-medische) onderwerpen.

 

Mocht u behoefte hebben aan een discussie aan te gaan of commentaar te geven dan gelieve u daarvoor het adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. te gebruiken.                                                                          

V. Verstappen[1]

 

Venlo, 8 september 2015

 [1] V. Verstappen maakt deel uit van de kerngroep van Forum TBS op grond van zijn geneeskundige achtergrond als oud-internist, zijn persoonlijke betrokkenheid  bij een ex-tbs-gestelde, en zijn volledige onafhankelijkheid.